خوش آمديد

aks0

به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمي و ارتقاي سطح علمي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور، قطب علمي داده‌هاي ترتيبي و فضايي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري گروه‌هاي آمار دانشگاه هاي اصفهان، تربيت مدرس، تهران و رازي کرمانشاه و انجمن آمار ايران از طريق اين سامانه، کارگاه هاي علمي و پژوهشي و همايش هاي علمي تخصصي را در موضوعات مرتبط با اهداف قطب برگزار مي نمايد.سمينارها و کارگاه ها

Login
 


  Resend Confirm Mail  

  Log in Problems?
 New User? Sign Up!


  تعداد بازدید - : 234802
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.